Ljudi i nekretnine zajedniki su povezani i to je nemogue izbjei
Danas u 21. stoljeu svjedoci smo svakodnevnih transakcija u prometu nekretninama. Sudionici su najvie graani koji kupuju, prodaju, iznajmljuju, podiu kredite dajui nekretninu u zalog itd. Sve vie prisutne su strane fizike i pravne osobe o emu se vode posebne polemike.Svaka transakcija svojevrsni je
rizik gdje se neznanje skupo plaa i smatramo da bi klijent trebao spoznati osnove o pravu vlasnitva, zemljinim knjigama, porezu na promet nekretnina, ovrsi i graevinskoj regulativi.
Mi nemamo namjeru profilirati klijenta u strunjaka koji bi se nosio sa velikim brojem zakona i poznavao cjelokupnu problematiku prometa nekretnina, ali omoguavamo klijentu , nakon to ozbiljno proradimo sve teme, sigurnost kod svake transakcije. Kada se klijent nae na tritu nekretnina, mogunost za prijevarom je mnogo i upravo zato smo tu da se prijevara ne dogodi.

Postupak kupoprodaje nekretnine je jedan zaokrueni proces koji se odvija u vie faza i one su naelno neizbjene. Kontakt i upoznavanje prodavatelja nekretnine poetna je pozicija kojom kupac poinje radnje sam ili putem agencije za posredovanje nekretnina.Osnovno je da se kod prodavatelja utvrdi da je on stvarni vlasnik nekretnine.Ukoliko je prodavatelj opunomoenik treba provjeriti ima li ovlatenje prodati predmetnu nekretninu i primiti iznos kupoprodajne cijene u ime opunomoitelja. Slijedi pregled-utvrivanje nekretnine; kue, stana, gradilita u kvalitativnom smislu, ali i provjera povrine nekretnine.U sluaju sumnje poglavito kad se radi o kui ili graevinskom zemljitu uputno je angairati-vjetaka.
Kada su u pitanju kupovine zemljita ili kue katastar je slijedei koji nam moe pruiti potrebne podatke.Izvodom iz posjedovnog lista saznajemo tko je upisani posjednik ili vie njih i nekretnine koja nas zanima.Vrlo je vaan podatak o kulturi, radi li se o livadi, umi ili graevinskom zemljitu. Posjedovni list sadri i oznaku broja katastarske estice pod kojom se vodi nekretnina, nadalje je oznaka katastarske opine gdje se nekretnina nalazi. Slijedi provjera u zemljinoj knjizi i to je najvaniji postupak.Tamo moemo dobiti podatke iz zemljino knjinog izvatka (posjedovnica, vlastovnica, teretovnica), uvid u zbirke isprava i ako je potrebno povijesni zemljinoknjini izvadak.
Provjeru stanja u prostornim planovima inimo ako planiramo kupnju zemljita radi izgradnje kue ili nekog drugog objekta.Moramo znati to je mogue graditi na zemljitu koje elimo kupiti, jer ne zaboravimo da se prostorni planovi esto mijenjaju. Ako se provjere i isprave potvrde kao neupitne dolazi do sklapanja predugovora ili ugovora o kupoprodaji nekretnine. Kupac nekretnine plaa porez na promet nekretnina i ulazi u posjed kupljene nekretnine -uknjibom prava vlasnitva u zemljinim knjigama.

Nain i uvjeti poslovanja
Kada Prodavatelj izrazi elju da Algrad nekretnine d.o.o. posreduje u prodaji njegove nekretnine na zaposlenik dolazi vidjeti nekretninu i dokumentaciju za nekretninu, te s Prodavateljem dogovara cijenu nekretnine i druge detalje vezane uz prodaju, nakon ega se s Prodavateljem potpisuje Ugovor o posredovanju kod prometa nekretnina. Uz doputenje prodavatelja, fotografiramo nekretninu radi to kvalitetnije prezentacije nekretnine potencijalnim kupcima. Ako sva dokumentacija nije kompletna, pomaemo da je Prodavatelj kompletira, tako da se buduem Kupcu osigura da bez ikakvih smetnji u zemljinim knjigama uknjii pravo vlasnitva na svoje ime.

Obveza Algrad nekretnine d.o.o. je da :

 • s panjom dobrog gospodarstvenika izvijesti Prodavatelja o prilikama za posredovanje s potencijalnim kupcima,
 • realno procijeni trinu vrijednost nekretnine,
 • sustavno nudi nekretninu svim interesentima,
 • ukljui nekretninu u svoj marketinki program,
 • putem interneta ponudi nekretninu kupcima iz cijelog svijeta
 • barem jednom tjedno oglasi nekretninu u tisku,
 • stavi na raspolaganje Prodavatelju tim iskusnih vanjskih suradnika (odvjetnika, inenjera i dr.),
 • dobro kvalificira svakog potencijalnog kupca prije razgledavanja nekretnine,
 • vodi pregovore neophodne za postizanje dogovora za kupoprodaju predmetne nekretnine,
 • nakon postignutog dogovora izrauje Predugovor i Ugovor o kupoprodaji nekretnina,
 • organizira ovjeru potpisa Prodavatelja i Kupca na Predugovoru i Ugovoru o kupoprodaji nekretnina,
 • na zaposlenik prisustvuje solemnizaciji ugovora o kreditu kod Javnog biljenika, kod kupnje nekretnine kreditom banke,
 • na zaposlenik prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se radi Zapisnik o primopredaji.

Za izvrenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina Algrad nekretnine d.o.o. naplauje proviziju od Prodavatelja 2% + PDV od dogovorene kupoprodajne cijene nekretnine na podruju Zagreba i Zagrebake upanije, a 2,5% + PDV za nekretnine izvan podruja Zagrebake upanije. Provizija se naplauje u cijelosti kod kapare (predujma) odnosno kod potpisivanja Predugovora o kupoprodaji nekretnina ili kod potpisivanja Ugovora o kupoprodajni nekretnina ako nema Predugovora.

Za naplaenu proviziji Algrad nekretnine d.o.o. Prodavatelju izdaje raun.

Kada se Kupca dovede u vezu s Prodavateljem radi kupoprodaje nekretnine, a koji se odlui da hoe kupiti nekretninu, tada se potpisuje Ugovor o posredovanju kod prometa nekretnina izmeu Algrad nekretnine d.o.o. i Kupca, te se dogovaraju uvjeti kupoprodaje nekretnine kao to su konana kupoprodajna cijena, nain plaanja kupoprodajne cijene, ulazak u posjed i drugi detalji.

Obveza Algrad nekretnine d.o.o. je da :

 1. Kupcu predoi dokaz o vlasnitvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje,
 2. sastavi Predugovor i Ugovor o kupoprodaji nekretnina,
 3. kod Javnog biljenika organizira ovjeru potpisa Prodavatelja i Kupca,
 4. u sluaju da se kupoprodajna cijena plaa dijelom ili u cijelosti kreditom banke, zaposlenik Algrad nekretnine d.o.o. prisustvuje solemnizaciji Ugovora o kreditu kod Javnog biljenika nakon ega na temelju punomoi Kupca, Prijedlog za uknjibu hipoteke nosi u Zemljinoknjini odjel nadlenog Opinskog suda radi uknjibe hipoteke,
 5. zaposlenik Algrad nekretnine d.o.o. prisustvuje isplati kupoprodajne cijene u banci i primopredaji nekretnine kojom prilikom se radi i Zapisnik o primopredaji,

Na temelju punomoi za Kupca Algrad nekretnine d.o.o. obavlja slijedee:

 1. Poreznoj upravi podnosimo poreznu prijavu i prisustvujemo procjeni nekretnine od strane komisije Porezne uprave,
 2. nakon to Kupac plati porez na promet nekretnina Ugovore o kupoprodaji nekretnina zaposlenik Algrad nekretnine d.o.o. nosi u Poreznu upravu da se na njih stave peati da je porez plaen ili da je Kupac djelomino ili u cijelosti osloboen od poreza na promet nekretnina,
 3. u Elektri, Plinari, Stambenom komunalnom gospodarstvu, Toplinarstvu, zaposlenik Algrad nekretnine d.o.o. predaje valjanu dokumentaciju za prijenos reija s Prodavatelja na Kupca,
 4. u Zemljinoknjini odjel nadlenog Opinskog suda zaposlenik Algrad nekretnine d.o.o. predaje Ugovor o kupoprodaji nekretnina s Prijedlogom za uknjibu prava vlasnitva na kupljenim nekretninama na ime Kupca.

Za izvrenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina Algrad nekretnine d.o.o. naplauje proviziju od Kupca 2% + PDV od dogovorene kupoprodajne cijene nekretnine na podruju Zagreba i Zagrebake upanije, a 2,5% + PDV za nekretnine izvan podruja Zagrebake upanije. Provizija se naplauje u cijelosti kod kapare (predujma) odnosno kod potpisivanja Predugovora o kupoprodaji nekretnina ili kod potpisivanja Ugovora o kupoprodajni nekretnina ako nema Predugovora.

Za naplaenu proviziji Algrad nekretnine d.o.o. Kupcu izdaje raun.Algrad nekretnine d.o.o.
Mije Siloboda Bolia 2
HR-10 000 Zagreb
Tel: 01/ 6620- 436
Fax: 01/ 6620- 437
E-mail: i.aleric@algrad-nekretnine.hr
Pretažite ponudu!